Orofaciale Fysiotherapie

Hans van Mourik - Gorinchem

MAAK DIRECT AFSPRAAK 

Contact Hvm2

aangesloten bij

2740812

Praktijkregels

Praktijkregels Hans van Mourik, Fysiotherapeut

 

Afspraakregels 

Voor het maken van een afspraak kunt u bij voorkeur gebruik maken van onze formulieren op deze site of eventueel bellen gebruikt u hiervoor het nummer 0183-633078 tst 1.

Om de behandeling van de patiënt/cliënt door de fysiotherapeut niet te onderbreken (indien afwezig is) kan het nummer mobiel doorgeschakeld zijn of naar onze voicemail.

Voor de avond is de mogelijkheid om van de avondopening gebruik te maken. Vriendelijk verzoeken wij daar alleen gebruik van te maken indien u door werkzaamheden overdag niet kunt!

De praktijk is direct toegankelijk (zie hiervoor de voorwaarden van DTF). U zult tot op dit moment eerst een huisarts / tandarts / specialist moeten consulteren alvorens u met de fysiotherapeut een afspraak kunt maken. 

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij 30 minuten uit (eerste consult bij kaakfysiotherapie 60 minuten. Kom op tijd. Probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wachtkamer. Het net op tijd binnen rennen komt uw behandeling niet ten goede.

 

Verantwoordelijkheid om zelf bij te dragen aan eigen herstel

Een belangrijk uitgangspunt binnen de gezondheidszorg is dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen en instandhouden van zijn gezondheid. Personen die een beroep doen op mijn fysiotherapeutische zorg worden regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheid om zelf mede voor zijn/haar herstel zorg te dragen. Verwacht wordt dat de oefeningen thuis worden uitgevoerd. Ook kan men zonder kosten na de behandeling blijven om het geleerde in de oefenzaal te oefenen.

 

Met betrekking tot de behandeling in onze praktijk verzoeken wij;

 • de persoonlijke hygiëne in acht te nemen
 • een badhanddoek mee te nemen
 • t.a.v. behandeling in hoofd/hals gebied het reiniging van gebit en orthese

Tevredenheid

Indien u een behandeling niet wenst, acht onjuist te zijn toegepast, niet juist te zijn bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF of volgens KEURMERK FYSIOTHERAPIE.

Verder tolereren wij geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers.

 

Betalingsvoorwaarden.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

  4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Informatie over betaling en betalingsvoorwaarden.

 • U bent verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen.
 • U dient het totale notabedrag binnen 30 dagen na notadatum over te maken, onafhankelijk van de (eventuele) vergoeding van uw zorgverzekeraar.
 • Betaal altijd eerst het notabedrag, voordat u de nota indient bij uw zorgverzekeraar voor (eventuele) vergoeding.
 • Laat uw zorgverzekeraar rechtstreeks aan u betalen wanneer u deze rekening bij hen indient.
 • U bent in gebreke als het notabedrag niet binnen 30 dagen is voldaan. Uw fysiotherapeut is dan gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot incassomaatregelen over te gaan.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van gedeclareerde bedragen, komen te uwen laste.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

 

 

Let OP bij eventuele verhindering.

 

Wij merken dat het afzeggen de afgelopen jaren wel erg gemakkelijk verloopt de maatschappij wordt steeds drukker om ons heen. Neem de tijd voor uw herstel. Wij houden rekening met uw afspraak, wilt u dan rekening houden dat uw plaatst niet plotseling kan worden ingenomen door een patiënt die ook graag onder behandeling wil. Als u een afspraak niet kunt nakomen moet u die op tijd verzetten of afzeggen, zodat uw plaats door iemand anders kan worden ingenomen. Het afzeggen kan met een eenzijdig berichtje [telefoon 0183-633078  tst 1, e-mail: , voice-mail of sms]. Bij niet afzeggen of bij afzegging binnen 24 uur voor de behandeling wordt bij de patiënt/cliënt het verzuimtarief in rekening gebracht.

Indien u verzekerd bent met onvoldoende dekking voor fysiotherapeutische behandelingen of in alle gevallen met het verzuimtarief bent u zelf betaling verplicht.

 

Privacy 

 

Als praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zie hiervoor onze Privacy Policy.

 

Regels gelden vanaf 2018-04-13